Content research

“The amazing world of metabolites” 🦠🧬🧫

สวัดดียามบ่ายค่ะ วันนี้ KKUIPL มีงานวิจัยมาอัพเดทให้ทุกคนได้อ่านกันเพลิน ๆ ค่ะ จากงานวิจัยเรื่อง Gut microbiota‑generated metabolite, trimethylamine‑N‑oxide, and subclinical myocardial damage: a multicenter study from Thailand ผลงานวิจัยของ Senthong, Kiatchoosakun and Wongvipaporn et al., 2021
ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports (Impact Factor: 4.379, Q1)

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้เทคนิค Targeted NMR metabolomics ในการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ระดับของสารTrimethylamine-N-oxide (TMAO) ในพลาสมาของผู้ป่วย Subclinical myocardial damage (SMD) with high atherosclerotic risk (ซึ่งสาร TMAO เป็นเมตาบอไลต์ที่ได้รับจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของ Phosphatidylcholine โดย Gut microbiota) ผลจากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับ Plasma TMAO ที่สูงขึ้นกับ Atherosclerosis pathogensis และ Cardiovascular risk ดังนั้นระดับ Plasma TMAO สามารถถูกนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพสำหรับระบุผู้ป่วย SMD with Atherosclerotic risk ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🧪

🔎ที่มา :
 https://doi.org/10.1038/s41598-021-93803-7

เกี่ยวกับเรา

💭 หากท่านใดสนใจในงานด้านเมแทบอโลมิกส์ ทาง KKUIPL มีบริการตรวจวัดระดับเมแทบอไลต์ทั้งแบบองค์รวม (global metabolic profiling) และแบบจำเพาะ (targeted metabolic profiling) ด้วย NMR และ LC/MS metabolomics technologies ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์ และนักวิจัย รวมถึงสามารถช่วยพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เกษตร และอาหารอีกด้วย

ติดต่อเราได้ที่ 🔎
ห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 4 ห้อง 409 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Facebook: @KKUIPL
Email: kkuipl.service@gmail.com

Come back to Home page