Content research

“The amazing world of metabolites” 🌳🏡

วันนี้ KKUIPL ขอเสนองานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ประยุกต์ใช้เทคนิค NMR-based metabolomics ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารชีวโมเลกุลในเปลือกและใบของยางนา (Dipterocarpus alatus) ที่มีอายุแตกต่างกัน จากผลงานวิจัยของ Phetcharaburanin et al., 2020 ตีพิมพ์ในวารสาร PLoS ONE (Impact factor = 2.740, Q1)

โดยปกติแล้วถ้าเราอยากทราบอายุของต้นไม้ เทคนิคที่มักจะถูกเลือกใช้กันอย่างกว้างขวางคือการตรวจสอบวงปี แต่เนื่องจากยางนาเป็นไม้ที่มีเปลือกค่อนข้างหนา และในต้นที่โตเต็มวัยจะมีน้ำมัน (oleoresin) แทรกอยู่ตามชั้นไม้จึงทำให้เกิดความลำบากในการสังเกตุวงปี คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาองค์ประกอบทางชีวโมเลกุลในเปลือก และใบ ของยางนาที่มีอายุแตกต่างกันโดยประยุกต์ใช้เทคนิค NMR-based metabolomics และได้นำข้อมูลเมตาโบโลม (metabolome) ที่ได้มาทำการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเส้นรอบวง และความสูงเรือนยอด เพื่อที่จะค้นหารอยพิมพ์เมตาบอไลต์ (metabolic fingerprints) ที่จำเพาะต่ออายุ เส้นรอบวง และความสูงเรือนยอดที่เพิ่มขึ้นของยางนาที่มีอายุแตกต่างกัน คณะผู้วิจัยได้รายงานการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารชีวโมเลกุลหลัก 3 ชนิด ประกอบด้วย tagatose, 1’kestose และ 2’fucosyllactose ที่มีความเข้มข้นลดลงในเปลือกของยางนา จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสารชีวโมเลกุลทั้ง 3 ชนิดมีศักยภาพที่สามารถนำไปใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับอายุ เส้นรอบวง และความสูงเรือนยอดที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เทคนิค NMR-based metabolomics เพื่อค้นหารอยพิมพ์เมตาบอไลต์ที่จำเพาะต่ออายุและการเจริญเติบโตของยางนาในการศึกษานี้ทำให้เห็นแนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวกับต้นไม้ชนิดอื่น ๆ ได้อีกด้วย

🔎ที่มา :
1H NMR metabolic phenotyping of Dipterocarpus alatus as a novel tool for age and growth determination

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243432

เกี่ยวกับเรา

💭 หากท่านใดสนใจในงานด้านเมแทบอโลมิกส์ ทาง KKUIPL มีบริการตรวจวัดระดับเมแทบอไลต์ทั้งแบบองค์รวม (global metabolic profiling) และแบบจำเพาะ (targeted metabolic profiling) ด้วย NMR และ LC/MS metabolomics technologies ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์ และนักวิจัย รวมถึงสามารถช่วยพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เกษตร และอาหารอีกด้วย

ติดต่อเราได้ที่ 🔎
ห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 4 ห้อง 409 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Facebook: @KKUIPL
Email: kkuipl.service@gmail.com

Come back to Home page