Content research

“The amazing world of metabolites” 🧪

วันนี้ KKUIPL วันนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสาหร่ายน้ำจืดชนิดหนึ่ง ที่เรารู้จักกันในชื่อ “สาหร่ายเตา หรือ เทาน้ำ” ซึ่งเป็นสาหร่ายที่สามารถพบได้ทั่วไปในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นอกจากผู้คนจะนำมาประกอบอาหารแล้ว รู้ไหมว่าสาหร่ายชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นที่น่าสนใจอีกด้วย จากผลงานวิจัยของ Arjsri et al., 2021 ตีพิมพ์ในวารสาร South African Journal of Botany (IF=2.315, Plant Science Q2)

รายงานว่าสารสกัดจากสาหร่ายเตา (S. neglecta) สามารถยับยั้งการแพร่กระจายและการลุกลามของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้ เนื่องจากมีสารประกอบฟีโนลิกเป็นองค์ประกอบ เมื่อทำการวิเคราะห์สารสกัดหยาบ (Crude extract) ดังกล่าวด้วย Untargeted NMR-based metabolomics พบว่ามีปริมาณของสาร Gentisic acid และ Gallic acid สูง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการยับยั้งการแพร่กระจาย และการลุกลามของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก โดยผ่านการยับยั้งวิถี Matrix metallopeptidase 9 (MMP-9) และกระบวนการ Epithelial–mesenchymal Transition (EMT)

🔎ที่มา :
Spirogyra neglecta (Hassall) Kützing attenuates metastasis of castration-resistant human prostate cancer via the blockage of AKT signaling pathway
https://doi.org/10.1016/j.sajb.2021.02.005

เกี่ยวกับเรา

💭 หากท่านใดสนใจในงานด้านเมแทบอโลมิกส์ ทาง KKUIPL มีบริการตรวจวัดระดับเมแทบอไลต์ทั้งแบบองค์รวม (global metabolic profiling) และแบบจำเพาะ (targeted metabolic profiling) ด้วย NMR และ LC/MS metabolomics technologies ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์ และนักวิจัย รวมถึงสามารถช่วยพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เกษตร และอาหารอีกด้วย

ติดต่อเราได้ที่ 🔎
ห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 4 ห้อง 409 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Facebook: @KKUIPL
Email: kkuipl.service@gmail.com

Come back to Home page